دوره و شماره: دوره 17، شماره 52، بهار و تابستان 1397 (878)