دوفصلنامه مهندسی شناورهای تندرو (MST) - واژه نامه اختصاصی