ارزیابی نتایج مدل کشندی TMD در خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه - دانشکده مشترک- دانشگاه امام خامنه ای

چکیده

آگاهی از تغییرات تراز سطح آب در اثر پدیده کشند و پیش بینی آن به دلیل تاثیری که در حوزه های مختلف مانند ناوبری، فعالیت های مهندسی ساحلی و دور از ساحل، حمل و نقل دریایی، شیلات، مدیریت بنادر دارد، بسیار مهم است. بنابراین نظر به اهمیت این پدیده در کلیه فعالیت های مرتبط با دریاها و سواحل، ضروری است که با استفاده از تکنیک ها و روش های مناسب بتوان این پدیده را در نقاط مختلف به صورت مناسبی مورد شناسایی قرار داد و یا به عبارت بهتر پیش بینی نمود. از اینرو در این مقاله به بررسی پیش بینی کشند در سواحل خلیج فارس با استفاده از مدل کشندی TMD با هدف مطالعه قابلیت های این جعبه ابزار در پیش بینی تراز سطح آب در سواحل خلیج فارس پرداخته ایم. نتایج پیش بینی های صورت گرفته توسط نرم افزار TMD در ایستگاه های مورد بررسی در مقایسه با جداول کشندی سازمان نقشه برداری کشور در خلیج فارس از دقت مناسبی برخوردار است. همچنین مولفه های کشندی حاصل از این جعبه ابزار در خلیج فارس کاملاً با نتایج پژوهش های معتبر بین المللی منطبق است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


 

[1] داروین، جورج. اچ، « مقدمه‌ای بر جزر و مَد در دریاها و اقیانوس­ها»، ترجمه: حسین مروّتی، تهران، انتشارات آبزیان، 1384.

[2] عباسی کاریزبالا, محمود رضا, شاه حسینی, سید رضا، «جزر و مد و جریانات جزر و مدی خلیج‌فارس»،  دوفصلنامه مهندسی شناورهای تندرو، دوره 17، شماره 53، صفحات 31-26، 1397.

[3] Cartwright, D. E., “Tides: A scientific history,” Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.

[4] آزموده اردلان، علیرضا، طوریان محمد، جواد، «مُدل‌سازی جزر و مَد در دریای عمان و خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و تایدگیج‌های ساحلی»،  مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 36، شماره 3، صفحات 25-15، 1389.

[5] تاج‌فیروز، بهمن، کمالیان، رضا، یاری، صادق، «مُدل رایانه‌ای پیش‌بینی جزر و مَد در خلیج‌فارس به روش GIS»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی، بندرعباس، سازمان بنادر و کشتیرانی، 1379.

[6] http://volkov.oce.orst.edu/tides