دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، پاییز و زمستان 1395 (782) 
1. بررسی الگوی موج اطراف یک شناور پلنینگ استپ‌دار

صفحه 4-9

سجاد تاج گله ویسی؛ حسن قاسمی؛ محمد یختیاری