دوره و شماره: دوره 16، شماره 50، پاییز و زمستان 1396 (786)