دوره و شماره: دوره 17، شماره 52، بهار و تابستان 1397 (878) 
1. انتخاب اجزای اصلی و انطباق سیستم رانش یک شناور باربری جهت ارتقای سرعت

صفحه 4-13

مجتبی پاکیان بوشهری؛ احسان مهرابی گوهری؛ جواد عباسی


5. تحلیلی بر فیزیک پدیده‌های هیدرودینامیکی پروانه نیمه‌مغروق الفسون (841-B)

صفحه 44-55

سعید ناهیدی؛ علیرضا اسفندیار؛ محمدمهدی شوری


6. تحلیل عددی خود رانش شناور پروازی تونلدار با استفاده از روش دیسک مجازی

صفحه 56-71

فاطمه روشن؛ عباس دشتی‌منش؛ رسول نیازمند بیلندی