اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس جمال اُمیدی

برق و الکترونیک دانشکده شناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

ajomidiatyahoo.com

سردبیر

دکتر محمود سالاری

مکانیک استادتمام، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

m.salariatgmail.com

دبیر تخصصی

دکتر امین نجفی

عضو هیئت‌علمی و استادیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

najafi.sharifatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن قاسمی

مکانیک استادتمام، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

gasemiataut.ac.ir

دکتر محمدرضا خدمتی

مکانیک استادتمام، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی‌سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

khedmatiataut.ac.ir

دکتر علیرضا بیات

برق و الکترونیک استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

abaiatatikiu.ac.ir

دکتر یوسف ترابی گلسفید

ریاضی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه‌السلام)

yousef.torabiatchmail.ir

دکتر عباسعلی سلمانی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

dr.salmaniatyahoo.com

دکتر محمدجواد کتابداری

هیدرودینامیک دریا دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ketabdarataut.ac.ir

دکتر عباس وفایی صفت

مکانیک استادتمام، عضو هیئت‌علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

avafaeeatihu.ac.ir

دکتر محسن شاه رضایی

ریاضی کاربردی استادیار دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

mshahrezaeeatiust.ac.ir

دکتر عباس دشتی منش

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

a.dashtimaneshatpgu.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

مهندس سیدمهدی ساجدی

مکانیک دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

s.mahdisajediatgmail.com

ویراستار ادبی

ابوالحسن رضاپور کورنده

مهندسی برق (مخابرات) عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)

arezapourkatgmail.com

مدیر وب سایت

محمودرضا رضوی‌زاده

مهندسی برق (مخابرات) دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

daryainfoatgmail.com