محاسبه‌ی کارایی شناور سه‌بدنه‌ی پروازی تونل‌دار با استفاده از شبیه‌سازی عددی

نویسندگان

1 استادیار هیدرومکانیک دریا، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

با توجه به هزینه‌های زیاد آزمایش در حوضچه‌ی کشش و در دسترس نبودن آن در همه‌ی مکان‌ها برای تست شناورهای تندرو، استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای شبیه‌سازی عددی افزایش یافته است. یکی از هدف‌های مهم شبیه‌سازی عددی، رسیدن به پاسخی مناسب، با هزینه‌ای پایین‌تر و با دقتی خوب و قابل قبول در زمان کمتر می‌باشد. لذا، در این مطالعه، شبیه‌سازی عددی یک بدنه‌ی تریماران تونل‌دار با استفاده از ترکیبی روش‌های محدود و حجم سیال صورت گرفته و به بررسی نیروی درگ شناور، انتشار امواج در سطح آزاد آب و توزیع فشار بر روی بدنه شناور پرداخته شده است. نتایج نهایی در قالب ارائه داده‌های مقاومت و مقایسه آنها با نتایج آزمایشگاهی، نمایش انتشار امواج در سطح آزاد آب و نمایش توزیع فشار بر روی بدنه‌ی شناور در بازه‌ی گسترده‌ای از سرعت بوده است. نتایج به دست‌آمده در شبیه‌سازی عددی دقّت بسیار مناسبی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی داشته و مدل عددی ارائه شده می‌تواند در کاربردهای واقعی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


  1. Yu-min, S., and Wang, S., "Experimental Study On Resistance Performance Of a Channel Type Planning Trimaran Model," Journal of Harbin Engineering University, Vol. 34, No. 7, 2013, pp. 832-836.
  2. Yu-min, S., Wang, S., and Shen, H., "Numerical and experimental analyses of hydrodynamic performance of a channel type planing trimaran,” Journal of Hydrodynamics, Vol. 26, No. 4, 2014, pp. 549-557.
  3. Ghassabzadeh, and M., Ghassemi, H., “Numerical Hydrodynamic of Multihull Tunnel Vessel,” Open Journal of Fluid Dynamics, Vol. 3, 2013, pp. 198-204.
  4. Weijia, M., Sun, H., Sun, H., Zou, J., and Zhuang, J., "Test Studies of the Resistance and Seakeeping Performance of a Trimaran Planing Hul," Polish Maritime Research, Vol. 85, No. 1, 2015, pp. 22-27.
  5. Weijia, M., Sun, H., Zou, J., and Yang, H., "Test research on the resistance performance of high-speed trimaran planing hull," Polish Maritime Research, Vol. 80, No. 4, 2014, pp. 45-51.