یک روش پایه‌ای برای توسعه‌ی الگوریتم‌های نهان‌نگاری مبتنی بر LSB با تأکید بر مقاومت

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه امام حسین (علیه السلام)

2 دانشگاه خوارزمی تهران،

3 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

نهان‌نگاری، علم و هنر مخفی کردن اطلاعات در یک رسانه، مثل تصویر و صوت است و هدف از آن پنهان کردن هرگونه ارتباط بین فرستنده و گیرنده‌ی یک پیام است. امروزه، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی به‌سرعت در حال پیشرفت است و این در حالی است که مسائل و مشکلات زیادی در مسیر استفاده از آنها وجود دارد. مهم‌ترین این مسائل، مسئله‌ی امنیت پیام ارسالی از طریق این شبکه‌های ارتباطی است؛ بنابراین، یک روش ارتباطی امن، برای انتقال اطلاعات از طریق این شبکه‌ها موردنیاز است. یک روش برای این کار، رمزنگاری است. ولی از آنجایی‌که رمزنگاری پیام اصلی را به یک متن نامرتب و نامفهوم تبدیل می‌کند، باعث تشکیک و سوءظن معارضان و ناظران بر این شبکه‌های ارتباطی می‌گردد. روش‌های پنهان‌نگاری اَمن، با نهان کردن پیام محرمانه‌ی رمزشده در یک رسانه مثل تصویر، می‌توانند بر این مشکل غلبه کنند. در این مقاله، با بررسی بعضی از فن‌های جاسازی پیام در تصویر، به‌خصوص روش‌های معروف به LSB و LSB2، فن جدیدی برای این کار پیشنهاد می‌کنیم که آن را ELSB2 می‌نامیم. این الگوریتم را به‌گونه‌ای طراحی کردیم که در مقابل پردازش‌های پُراتلافی نظیر فیلترینگ و فشرده‌سازی که به‌آسانی اطلاعات جاسازی‌شده در تصویر را تخریب می‌کنند، از مقاومت بیشتری برخوردار است. پس از معرفی روش‌های مذکور، به پیاده‌سازی و مقایسه آنها می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


  1. . I. Cox, M. Miller, J. Bloom, J. Fridrich, T.Kalker, "Digital Watermarking and Steganography", Second edition. Morgan Kaufmann, Burlington, 2007.
  2. . R. Bohem, "Advanced Statistical Steganalysis ", Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
  3. . D.C. Wu., Tsai, and W.H., "A steganographic method for images by pixel value differencing", Pattern Recognition Letters24, pp. 1613–1626, 2003.
  4. . Westfield, A., and Pfitzman, A., “Attacks on steganographic systems,” Information Hiding, Springer-Verlage Berlin Heidelberg, LNCS 1768, pp. 61-76, 1999.
  5. . L. Bin et al, "A Survey on Image Steganography and Steganalysis", Ubiquitous International Journal of Information Hiding and Multimedia Signal ProcessingVol. 2, 2073-4212, 2011.
  6. . J. Mielikainen, Lsb matching revisited, IEEE Signal Processing Letters, vol. 13, no. 5, 285-287, 2006,
  7. . Luo, W., Huang, F., Huang, J." Edge adaptive image steganography based on LSB matching revisited" IEEE Trans. Inf. Forensics Secure, Vol.5, No.2, 201–214, 2010.
  8. .F. Huang, Y.Zhong , J.Huang, "Improved Algorithm of Edge Adaptive Image Steganography Based on LSB Matching Revisited Algorithm" , Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 19–31, 2014.
  9. Mustafa, A. E., Elgamal, A. M. F., Almi, M. E. E., and Ahmed, B. D., “A proposed algorithm for steganography in digital image based on least significant bit,” Research Journal Specific Education Faculty of Specific Education, Mansoura University, No. 21, 2011.
  10. . M.A shamalizade, Z Norozi, M.R Karami, "A New Algorithm for Embedding Message in Image Steganography International Journal of Engineering Research and Technology Vol. 3 (02), ISSN 2278 – 0181, February-2014.