نقش میکروارگانیسم‌ها در جلوگیری از خوردگی فلزات

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دریایی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

2 دانشجوی دکتری سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دریایی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

چکیده

فاکتور‌های فیزیکی، شیمیایی، الکتروشیمیایی و میکروبیولوژیکی در خوردگی نقش دارند. خوردگی دارای اثرات بد اقتصادی و اجتماعی است و در ایمنی و سلامت افرادی که در صنایع فعالیت می‌کنند، اثرگذار است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد مکانیسم‌های دخیل در خوردگی میکروبی می‌توانند در سرکوبی خوردگی نیز نقش داشته باشند. طی این مطالعه‌ی مروری، مکانیسم‌های میکروبی در جلوگیری از خوردگی فلزات (مهار خوردگی به‌وسیله‌ی باکتری‌های احیاء‌کننده‌ی نیترات، تولید‌کنندگان بیوفیلم، باکتریوفاژها، فاژ‌نمایی و...) موردبررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Palou, R. M., Olivares-Xomelt, O., and Likhanova, N. V., “Environmentally friendly corrosion inhibitors,” In Tech., 2014.
 2. Zuo, R., “Biofilms: strategies for metal corrosion inhibition employing microorganisms,” Appl Microbiol Biotechnol, Vol. 76, pp. 1245–1253, 2007.
 3. Kakooei, S., Ismail, M., and Ariwahjoedi, B., “Mechanisms of microbiologically influenced corrosion: A review,” World Applied Sciences Journal, Vol. 17, No. 4, pp. 524-531, 2012.
 4. Zarasvand, K. A., and Rai, V. R., “Microorganisms: induction and inhibition of corrosion in metals,” International Biodeterioration & Biodegradation, Vol. 87, pp. 66-74, 2014.
 5. Potekhina, J. S., Sherisheva, N. G., Povetkina, L. P., Pospelov, A. P., Rakitina, T. A., Warnecke, F., and Gottschalk, G., “Role of microorganisms in corrosion inhibition of metals in aquatic habitats,” Appl. Microbiol Biotechnol, Vol. 52, pp. 639-646, 1999.
 6. O'Toole, G., Kaplan, H. B., and Kolter, R., “Biofilm formation as microbial development” Annu. Rev. Microbiol, Vol. 54, pp. 49–79, 2000.
 7. http://www.dnvusa.com
 8. Marcus, P., “Corrosion mechanisms in theory and practice,” CRC Press (Tylor and Francis), 2011.
 9. Grigoryan, A. A., Cornish, S. L., Buziak, B., Lin, S., Cavallaro, A., Arensdorf, J. J., and Voordouw, G., “Competitive oxidation of volatile fatty acids by sulfate- and nitrate-reducing bacteria from an oil field in Argentina,” Appl. Environ. Microbiol, Vol. 74, pp. 4324-4335, 2008.
 10. Probert, H. M., and Gibson, G. R., “Bacterial biofilms in the human gastrointestinal tract,” Curr. Issues Intest. Microbiol, Vol. 3, pp. 23-27, 2002.
 11. Mansfeld, F., Hsu, H., Ornek, D., Wood, T. K., Syrett, B. C., “Corrosion control using regenerative biofilms on aluminum 2024 and brass in different media,” J. Electrochem. Soc., Vol. 149, pp. 130-138, 2002.
 12. Chongdar, S., Gunasekaran, G., and Kumar, P., “Corrosion inhibition of mild steel by aerobic biofilm,” Electrochim. Acta, Vol. 50, pp. 4655-4665, 2005.
 13. Arap, M. A., “Phage display technology, applications and innovations,” Genetics and Molecular Biology, Vol. 28, pp. 1-9, 2005.
 14. Zuo, R., Ornek, D., and Wood, T. K., “Aluminum and mild steel binding peptides from phage display,” Appl. Microbiol. Biotechnol, Vol. 68, pp. 505-509, 2005.
 15. Hluchan, V., Wheeler, B. L., and Hackerman, N., “Amino acids as corrosion inhibitors in hydrochloric acid solutions,” Mat. Corrosion, Vol. 39, pp. 512-517, 1988.
 16. Veiga-Crespo, P., Barros-Velazquez, J., and Villa, T. G., “What can bacteriophages do for us?,” Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology/Ed: A Mendez Vilas, pp. 885-893, 2007.