توسعه یک برنامه کامپیوتری جهت تحلیل حرکات هیو، پیچ و رول شناور پروازی در امواج منظم و نامنظم

نویسنده

استادیار هیدرودینامیک دریا، دانشگاه خلیج‌فارس، دانشکده مهندسی

چکیده

بازار شناورهای پروازی در طول سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. از این‌رو، نیاز به ابزار طراحی به‌شدت افزایش یافته است. این موضوع به‌خصوص در حیطه‌ی پیش‌بینی عملکرد دریامانی و مانوردهی شناورهای پروازی ضروری می‌باشد. اگرچه روش‌های عددی برای شناورهای جابجایی معمولی ابزاری بسیار مفید هستند، اما هنوز نتوانسته‌اند مواجهه مناسبی با پیچیدگی‌های هیدرودینامیکی موجود در شناورهای پروازی داشته باشند. این مقاله، یک روش ساده برای پیش‌بینی حرکات هیو، پیچ و رول شناور پروازی در امواج منظم ارائه خواهد داد. در فرمول‌بندی، یک روش دوبعدی بر اساس تئوری مومنتوم اتخاذ گردیده است. جنبه‌های مختلف تئوری جرم افزوده و تئوری 2d+t نیز برای مدل‌سازی ویژگی‌های مقاطع شناور استفاده می‌گردد. جهت اعتبارسنجی، مبنای روش ارائه‌شده موردبررسی قرار خواهد گرفت و از داده‌های تجربی موجود در تاریخچه‌ی مسئله استفاده خواهد شد و سپس، نتایج در کلیه درجات آزادی مذکور موردبررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. Faltinsen, O. M., “Hydrodynamics of high-speed marine vehicles,” Cambridge University Press, 2005.
 2. Müller-Graf , B., “Dynamic stability of high speed small craft,” WEGEMT Association, 25th School of Craft Technology, Atene, Greece, 1997.
 3. Zhao, R., “A simplified non-linear analysis of a high speed planing craft in calm water,” 4th Int. Conf. On Fast Sea Transportation (FAST), Sydney, Australia, 1997.
 4. Lai, C., and Troesch, A. W., “Modeling issues related to the hydrodynamics of 3-dimensional steady planing,” Journal of Ship Research, Vol. 39, No. 1, 1995.
 5. Martin, M., “Theoretical predictions of motions of high-speed planing boats in waves,” David W. Taylor Naval Ship Research and Development Center, DTNSRDC 76/0069, 1976.
 6. Zarnick, E., “A nonlinear mathematical model of motions of a planing boat in regular waves,” David W. Taylor Naval Ship Research and Development Center, DTNSRDC 78/032, 1978.
 7. Zarnick, E., “A nonlinear mathematical model of motions of a planing boat in irregular waves,” DTNSRDC/SPD 0867-01, 1979.
 8. Keuning, J. A., “The non-linear behavior of fast mono-hulls in head waves,” PhD Thesis, Technische Universiteit Delft, 1994.
 9. Payne, P., “Contribution to planing theory,” Ocean Engineering Vol. 22, No. 7, 1995.
 10. Garme, K., “Improved time domain simulation of planing hulls in waves by correction of the near transom lift,” International Shipbuilding Progress, Vol. 52, No. 3, pp. 201-230, 2005.
 11. Payne, P., “BOAT3D: a time-domain suite of computer programs for planing craft, version 2.3,” Payne Associates, Severna Park, Maryland, 1995.
 12. ]12[ سلیمان‌نیا سیّدمهدی، قدیمی پرویز، فیضی چکاب امین و دشتی‌منش عباس، «تحلیل برخورد نامتقارن یک مقطع گوه‌ای‌شکل به سطح آب»، نشریه علوم و فناوری دریا، نوشهر، 1391.
 13. Wagner, H., “U. ber stoX-und Gleitvorga.nge an der Oberfla.che von Flu. ssigkeiten. Zeitschrift fr.,” Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol. 12, pp. 192–215, 1932.
 14. Sebastianii, L., Bruzzone, D. and Gualeni, P., “A practical method for the prediction of planing craft motions in regular and irregular waves,” Proceedings of the 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Estoril, pp. 687–696, 2008.
 15. Fridsma, G., “A systematic study of the rough-water performance of Planing boats,” Stevens Institute of Technology, Davidson Laboratory, Report 1275, Nov., 1969.