بررسی نقش مواد منفجره‌ی پلیمری (PBXs) در توسعه‌ی مواد منفجره‌ی غیر حسّاس روی شناورها

نویسنده

شیرااد بهارانز- معالی آب

چکیده

حوادث متعددی که در زمان انبارداری، حمل‌ونقل و استفاده از مواد منفجره و مهمات به وقوع پیوسته‌اند، نیاز به داشتن مواد منفجره و مهمات غیر حسّاس را الزامی کرده است. توسعه‌ی مواد پُرانرژیِ ایمن جهت تولید مهمات غیر حسّاس به‌منظور افزایش ایمنی، حفظ یا ارتقای عملکرد از تحقیقات مهم در زمینه‌ی مهندسی مواد منفجره است. یکی از روش‌های دست‌یابی به مواد منفجره‌ی غیر حسّاس، استفاده از مواد منفجره‌ی پلیمری به جای خرج‌های فعلی می‌باشد. خواص منحصر به فرد مواد منفجره‌ی پلیمری از جمله استحکام مکانیکی، خواص انفجاری، پایداری شیمیایی و حرارتی بالا، حسّاسیت کم به شوک و ضربه، عمر انبارداری بالا و ایمنی در حمل‌ونقل به‌ویژه در تجهیزات موجود روی شناورها منجر به توسعه این مواد شده است. در این مقاله، ضمن بررسی روش‌های دست‌یابی به مواد منفجره‌ی غیر حسّاس و پاسخ آنها به انواع خطرهای احتمالی، به نقش مواد منفجره‌ی پلیمری در کاهش حسّاسیت مواد منفجره و پاسخ برخی از انواع این نوع مهمات در آزمون‌های مهمات غیر حسّاس پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Bekir, N., ‘‘One and two dimensional numerical simulation of deflagration to detonation transition phenomenon solid energetic materials,’’ A thesis submitted to the graduate school of natural and applied sciences of middle east technical university, 2010.
 2. Anders, H., ‘‘Continuous production of LOVA propellant and cast-cured pbx for insensitive munitions at bofors explosive,’’ Swedish. 72-90, 1994.
 3. http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/explosive-compositions.htm
 4. Jinn, S. L., ‘‘Thermal properties and shelf life of HMX-HTPB based plastic bonded explosive,’’ Thermo chemical acta, pp. 392-393, 2002.
 5. Jinn, S. L., ‘‘Thermal properties and shelf life of HMX-HTPB based plastic bonded explosive,’’ Thermo chemical acta, pp., 153-156, 2002.
 6. http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/im.htm
 7. Paul, W., ‘‘Insensitive ammunition for the artillery,’’ Rheinmetall waffe munition, 2008. [8] http://ja.wikipedia/wiki/org.
 8. بیات، یدالله، ابریشمی، فاطمه، «مواد منفجره‌ی پلیمری بر پایه‌ی HMX»، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، 1386.
 9. Badgujar, D. M., ‘‘Advances in science and technology of review,’’ Journal of hazardous materials, pp. 289-305, 2008.
 10. Harold, W., and Paul, G., ‘‘Validation experiment for modeling slow cook-off,’’ Navesea indian head division, 2002.
 11. http://www.imemge.org/res/immemts.
 12. Gert, S., and Richard, B., ‘‘Thermal and mechanical damage of PBXs,’’ At the TNO Prins Maurits Laboratory, Mar 23, 2015
 13. Chales, R., ‘‘Hazard assessment tests of explosive munitions under MIL-STD-2015, shock and vibration information analysis center SAVICA,’’ USA, June, 2004.
 14. Arisawa, H., ‘‘A study of response mechanism of gun propellants at bullet impact,’’ Journal of japan explosive society, Vol. 60, No 4, pp. 184-190, 1999.
 15. Jonas, A. Z., ‘‘Explosive effects and applications,’’ US army resaron laboratory, pp. 321-339, 1998.
 16. Barrington, L. M., ‘‘Full scale insensitive munitions testing of the cartridge case,’’ DSTO-TR, 1994.
 17. علوی‌نیا، علی، احمدی‌کیا، حسین، حجتی، اصغر، «تحلیل عددی انفجار و تشکیل جت در خرج گود»، مجله علمی پژوهشی مواد پُرانرژی، سال دوّم، شماره 2، 1386.
 18. Nicolas, M. M., ‘‘Insensitive munitions testing for the m81681 mm infrared mortar cartridge,’’ Energy material technology symposium, 2006.