ساخت و بررسی نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی‌پروپیلن، میکا و کلوزیت جهت ساخت بدنه‌ی شناورهای تندرو

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، برای ساخت بدنه‌ی کامپوزیتی شناورهای تندرو از ترکیب پلی‌پروپیلن، میکا و خاک رُس کلوزیت استفاده شد. با توجه به ماهیت غیرقطبی پلی‎پروپیلن و قطبی بودن نانومواد معدنی از سازگارکننده‌ی مناسب جهت واکنش با یکدیگر استفاده شد. همچنین، به دلیل بزرگ بودن صفحات میکا و قوی بودن نیروی بین صفحات آن نیز از دی‎استون آکریل آمید به عنوان اصلاح‌کننده‌ی مناسب استفاده شد. جهت بررسی عملکرد اصلاح‎کننده از تست‌های طیف‎سنجی پرتو ایکس، طیف‌سنجی تبدیل فوریه استفاده شد. برای بررسی سطح شکست نیز از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. همچنین، برای تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت از تست‌های ضربه، کشش و خمش استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد یک درصد وزنی از میکای اصلاح‎شده در کنار 5/0 درصد وزنی نانورُس کلوزیت، سازگارکننده و اصلاح‌کننده‌ی مناسب در زمینه‌ی پلیمر، می‌تواند پلی‌پروپیلن را جهت استفاده در بدنه‌ی شناورهای تندرو با استحکام بالا و قیمت مناسب مورد استفاده قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


  1. Dong, Y., and Bhattacharyya, D., “Dual role of maleated polypropylene in processing and material characterisation of polypropylene /clay nanocomposites,” Materials Science and Engineering A, Vol. 527, pp. 1617–1622, 2010.
  2. Lai, S. M., Chen, and W. C., Zhu, X. S., “Melt mixed compatibilized polypropylene / clay nanocomposites: Part 1 – The effect of compatibilizers on optical transmittance and mechanical properties,” Composites: Part a Vol. 40, pp. 754–765, 2009.
  3. Kubisova, H., Mernska, D., and Svoboda, P., “PP / clay nanocomposite: Optimization of mixing conditions with respect to mechanical properties,” Polym. Bull, Vol. 65, pp. 533–541, 2010.
  4. Rousseaux Dimitri, D. J., Idrissi, N. S., Baudouin, A. C., Devaux, J., Godard, P., Marchand, J., and Sclavons, M., “Polypropylene / clay nanocomposites: An innovative one-pot process,” Polymer Composites, DOI:10.1002/Pc.22982, 2014.
  5. Liu, S. P., and Liang, C. W., “Preparation and mechanical properties of polypropylene / montmorillonite nanocomposites - after grafted with hard/soft grafting agent,” Int. commun. Heat Mass Transfer, Doi: 10.1016/ J. Icheatmass Transfer. 10.12.030, 2011.
  6. Liu, S. P., and Tu, L. C., “Studies on mechanical properties of dispersing intercalated silane montmorillonite in low density polyethylene matrix,” International Communications in Heat and Mass Transfer - Int Commun Heat Mass Trans, Vol. 38, No. 7, pp. 879-886, 2011.
  7. Oya, A., Kurokawa, Y., and Yasuda, H., “On crystallization of polypropylene on atomically flat silicate substrate and relationship to mechanical properties,” Journal of Materials Science, Vol. 22, pp. 1143-2023, 2011.