بررسی تجربی هیدرودینامیک مُدل آزمایشگاهی شناور کاتاماران موج‌شکن و تعمیم نتایج آن به مُدل واقعی

نویسندگان

آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس

چکیده

با توجه به ویژگی‌های مناسب شناورهای کاتاماران از جمله مساحت سطح عرشه بزرگ، دریامانی مناسب، قابلیت حمل مناسب تجهیزات، استفاده از این شناورها در مهندسی دریا و کاربردهای مختلف دریایی رو به افزایش است. با توجه به گستردگی بکارگیری این شناورها، طراحی بهینه‌ی آنها در صدر تحقیقات دریایی قرار گرفت و در سال‌های اخیر نیز، تحقیقات در این زمینه در حال افزایش می‌باشد. در این پژوهش، مُدل آزمایشگاهی یک شناور کاتاماران با فرم دماغه تیز و شکننده‌ی موج و پاشنه‌ی معمولی در آزمایشگاه دریایی ملی خلیج فارس ساخته شده و بعد از کالیبراسیون تجهیزات مطابق استاندارد دریایی ITTC و تنظیم وزن، آبخور و مرکز ثقل، در سرعت‌های مختلف تست گردید. نتیجه‌ی چنین بررسی‌هایی که روی پارامترهای هیدرودینامیکی این شناور انجام شده و مقایسه‌ی آن با عملکرد مُدل واقعی در دریا، میزان مطلوبیت این آزمایش را بیان می‌کند و حکایت از این دارد که استفاده از این شناورها، در آینده به خاطر قابلیت بالای آن در عبور از امواج دریا، گستردگی بیشتری خواهد داشت. لازم به ذکر است که در خلال این تحقیق روند استخراج و تعمیم نتایج از تست آزمایشگاهی به شناور واقعی توضیح داده شده است که می‌تواند دستورالعمل جامعی در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. Moraes, H. B., et al, "Wave resistance for high speed catamarans," Para´ University,##
  2. Brazil, 2004.
  3. Insel, M., “An investigation into the resistance components of high speed##
  4. displacement catamarans,” Phd thesis, Department of Ship Science, University of
  5. Southampton, England, 1990.##
  6. فخرایی، احمد، "بررسی شناور ایرکاویتی، ساخت و آزمایش مدل آن"، پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، 1384.##
  7. سیف، م.س، سیف، م.، "مقاومت شناورها"، انتشارات دانشگاه هرمزگان، 1374.##
  8. ری‌شهری، م.، فخرایی، ا.، سیف، م.س.، "بررسی تجربی عملکرد تریم تب بر عملکرد شناورهای تندرو کاتاماران"، هشتمین همایش صنایع دریایی، آبان ماه 1385، استان بوشهر.##
  9. ابراهیمی، ا.، حاجیلوی، ع.، راد، م.، "بررسی تجربی درگ شناور کاتاماران با نیم‌بدنه‌های غیرموازی"، نهمین همایش صنایع دریایی،آبان ماه 1386، استان مازندران.##
  10. کریمی، م.ح.، نیکفرجام، م.، "بومی‌سازی تکنولوژی نصب هیدروفویل بر روی کاتاماران تندرو"، نهمین همایش صنایع دریایی، آبان ماه 1386، استان مازندران.##