استفاده از پوشش نانوکامپوزیت پایه اپوکسی – اُکسیدروی به عنوان پوشش ضدّ خزه مناسب در شناورهای تندرو

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که در محیط‌های دریایی منجر به کاهش توان عملیاتی شناورهای تندرو می‌گردد، رشد خزه و جلبک‌های چسبنده به بدنه‌ی این شناورها است. این موضوع باعث افزایش وزن، اصطکاک سطح بدنه با آب دریا و افزایش مصرف سوخت، کاهش سرعت و قدرت مانور می‌شود. امروزه، تحقیقات زیادی در زمینه‌ی دستیابی روشی مؤثّر برای جلوگیری از چسبیدن خزه به شناورها یا کمتر کردن آنها صورت گرفته است .معمولی‌ترین راه‌حل برای مقابله با چسبیدن خزه به دیواره‌ی این سازه‌ها به وجود آوردن شرایطی است که از چسبیدن خزه ممانعت کند .یکی از این روش‌ها، پوشش دادن سطوح با رنگ‌های حاوی مواد سمی است. مواد سمی ضدّ خزه تِری‌بوتیل‌قلع اثر مخرّبی بر موجودات و اُرگانیسم‌های زنده‌ی موجود در دریا دارند. امروزه، به دلیل مشکلات زیست‌محیطی استفاده از این مواد به عنوان پوشش ضدّ خزه ممنوع شده است. با ظهور فناوری نانو، راه برای توسعه‌ی پوشش‌های ضدّ خزه با کارایی بالاتر و همچنین سازگار با محیط زیست هموار گشته است. ارزیابی‌های مختلف عملیاتی، عملکرد بالای پوشش نانوکامپوزیتی را در جلوگیری از رشد خزه با استفاده از نانوکامپوزیت پایه اپوکسی حاوی نانوذرات اُکسیدروی بر روی بدنه‌ی شناورها نشان داده است و بدین ترتیب با غلبه بر مشکلات ناشی از رشد خزه، توان عملیاتی شناورها به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Almeida, E. , and Sousa, O., “Marine paints: The particular case of anti-fouling paints (Review),” Progress in Organic Coatings, Vol. 59, 2007, pp. 2-20.                             

[2] Yebra, D. M., and Johansen, K. D., “Anti-fouling technology past, present and future steps towards efficient and environmentally friendly anti-fouling coatings (Review),” Progress in Organic Coatings, Vol. 50, 2004, pp. 75-104.

[3] Kiil, D., Yebra, D. M., and Johansen, K. D., “Marine bio-fouling protection: design of controlled release antifouling paints,” in Chemical Product Design: Toward a Perspective through Case Studies, 2007, pp. 181-237.

[4] Chambers, L. D., Stokes, K. R., Walsh, F. C., and Wood, R. J. K.,” Modern approaches to marine anti-fouling coatings, Surface & Coatings Technology, Vol. 201, 2006, pp. 3642-3652.                                                           

 [5] Walker, I., “The benefits of foul release coatings,”  Shipbuilding Technology, 2007, pp. 117-120.

[6] Clare, A. S., “Towards nontoxic anti-fouling1,” Marine biotechnology, Vol. 6, 1998, pp. 3-6.

[7] Ashe, B., “A detail investigation to observe the effect of zinc oxide and Silver nano-particles in biological system,” Master of Biotechnology and Medical Engineering, Department of Biotechnology & Medical Engineering National Institute Of Technology,” Rourkela-769008, Orissa, India, Jan., 2011.                                                     

 [8] Rajendran, R., Jayakumar, S., Vaideki, K., and Rajesh, E. M. “Use of zinc oxide nano-particles for production of antimicrobial textiles,” International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2, 2010, pp. 202-208.

[9] Morris, R. S., “Zinc oxide photo active anti-foulant material,” US Patent, No. 5916947, 1999.     

[10] Brunet, L., Hotze, E. M., Alvarez, P. P. J., and Wiesner, M. R., “Comparative photo activity and antibacterial properties of C60 fullerenes and titanium dioxide nano-particles,” Environ. Sci. Techno, Vol. 43, 2009, pp. 4355-4360.

[11] Lam, S. M., Sin, J. C., and Mohamed, A. R., “Recent patents on photo catalysis over nano-sized titanium dioxide,” Recent Patents on Chemical Engineering, Vol. 1, 2008, pp. 209-219.

[12] Hsu, S. L., and Fang, M. C., “Method of fabricating nano-antifouling boat paint,” US 20090136441 A1, 2009.

[13] Kim, K., et.al., “Cooloids and surfaces A: Physicochemical and engineering aspects,” Vol. 311, 2007, pp. 170-171.