جزر و مد و جریانات جزر و مدی خلیج‌فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه - دانشکده مشترک- دانشگاه امام خامنه ای

2 گروه ناوبری، دانشکده شناوری، دانشگاه امام خامنه ای

چکیده

آگاهی از پارامترهای دریایی یکی از شروط اصلی و لازم در ماموریت های دریایی است و در این میان جریان‌های دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در حوضه آبی خلیج‌فارس که یک پهنه آبی کم‌عمق و استراتژیک محسوب می‌گردد؛ این موضوع جزو اولویت‌های شناخت محیط است. منشأ جریان‌های خلیج‌فارس عمدتاً چگالی، باد و جزر و مد هستند. در این بین جزر و مد به دلیل عامل غالب در ایجاد جریان‌های لحظه‌ای مدل‌های هیدرودینامیکی عددی، هیدروگرافی، انتقال رسوب و سایر موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازآنجایی‌که در بسیاری از امور ناوبری و حمل و نقل دریایی، مدیریت بنادر و نیز فعالیت های مهندسی ساحلی، جریانات دریایی به‌خصوص جریانات منظم کوتاه‌ مدت جزر و مدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد، لذا در این مقاله به بررسی جزر و مد و جریان‌های دریایی در خلیج‌فارس پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در جریان‌های جزر و مدی خلیج‌فارس ماه است. همچنین نوع کشند در خلیج‌فارس از الگوی متفاوتی در نقاط مختلف پیروی می کند بطوریکه در نیمه شمالی غالباً نیم روزانه اما در نیمه جنوبی روزانه است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


 

1-      چگینی، وحید و همکاران، پایش محیطی و پردازش داده‌های دریایی خلیج‌فارس، پژوهشگاه علمی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، پژوهشکده علوم دریایی، 1395.

2-      عباسی، محمودرضا و محمدحسن رنجبر، مدل‌سازی سه‌بعدی خلیج‌فارس جهت ره‌گیری اجسام شناور، 1395.

3-    Reynolds, R. M. (1993), Physical oceanography of the Persian Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman, Results from the Mt Mitchell expedition. Mar. Pollution Bull.

4-     Pous Stéphane, X.Carton, p.Lazure, (2012), A Process Study of the Tidal Circulation in the Persian Gulf, Open Journal of Marine Science.

5-       John Flavin, Geologic and Engineering Advisor, How does a tide clock work? (2011-present) https://www.quora.com/How-does-a-tide-clock-work