بررسی تأثیر افزایش سطح صفحه‌ی ضدّ هوادهی پروانه‌ی موتور برون‌نصب بر عملکرد شناور با مقیاس کامل

نویسنده

مدرّس دانشگاه دریایی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، دانشکده علوم و فنون شناوری حضرت جوادالائمه(ع)

چکیده

ناپایداری پُرپویزینگ در شناورهای پلنینگ یکی از خواص منفی شناور است که تأثیر زیادی بر پارامترهای آسایش مسافرین، سرعت و مصرف سوخت دارد. این پدیده، از لحاظ هیدرودینامیکی، تاکنون توسط افراد زیادی موردبررسی قرار گرفته است. ولی در مورد تأثیر سامانه‌ی فلپ بر کاهش این پدیده و اثر آن بر سرعت و مصرف سوخت شناورهای پلنینگ دارای موتورهای برون‌نصب کار زیادی صورت نگرفته است. طبق تحقیقات انجام‌شده‌ی قبلی، اگر فلپ‌ها در سرعت‌های مختلف زوایای متفاوتی بگیرند، تأثیر مثبتی بر پارامترهای مذکور دارند. در قسمت بالای پروانه‌ی موتورهای برون‌نصب صفحه‏ای به‌عنوان صفحه‏ای ضدّ هوادهی قرار دارد که تا حدودی به‌عنوان فلپ نیز عمل می‏کند. در این تحقیق، سطح این صفحه افزایش داده شده و شناور هدف به‌صورت واقعی در دریا مورد تست قرار گرفته تا تأثیر این افزایش، بر پارامترهای ذکرشده‌ی شناور، موردبررسی قرار گیرد. نتایج حاصله حاکی از تأثیر مثبت این افزایش سطح بر پارامترهای مذکور است.

کلیدواژه‌ها


  1. Blount, D. L., and Codega, L. T., “Dynamic stability of planing boats,” Marine Technology, Vol. 29, No. 1, pp. 4-12, 1992.
  2. Iketa, Y., and T. Katayama, “Stability of high speed craft,” In: Contemporary Ideas on Ship Stability (D. Vassalos et al., Ed.), ELSEVIER Science Ltd., pp. 401-409, 2000.
  3. De la Cruz, J. M., Aranda, J., Giron-Sierra, J. M., Velasco, F., Esteban, S., Diaz, J. M., and de Andres-Toro, B., “Improving the comfort of a fast ferry,” IEEE Control Systems Magazine, Vol. 24, No. 2, pp. 47-60, 2004.
  4. Savitsky, D., and Brown, P. W., “Procedures for hydrodynamic evaluation of planing hulls in smooth and rough water,” Marine Technology, Vol. 13, No. 4, pp. 381-400, 1976.
  5. Cave, W. L., and Cusanelli, D. S., “Effect of stern flaps on powering performance of the FFG~7 class,” Marine Tech., Vol. 30, No. 1, pp. 39-50, 1993.
  6. Cocklin, M. R., Parsons, M. G., and Troesch, A. W., “Stern flap performance prediction for the coast guard ll0-foot WPB island class patrol boat,” Marine Tech., Vol. 37, No. 2, pp. 100-110, 2000.
  7. Cusanelli, D. S., and Hundley, L., “Stern flap powering performance on a Spruance class destroyer,” Naval Engineers J., pp. 69-81, March, 1999.
  8. Salas, M., Rosas, J., and Luco, R., “Hydrodynamic analysis of the performance of stern flaps in a semi-displacement hull,” Latin American Applied Research, No.34, 2004.