بررسی عددی اثر مکش و دمش همزمان با شرایط یکسان بر روی ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 0012

نویسنده

دانشکده شناوری؛ دانشگاه دریایی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)؛

چکیده

در این مقاله، یک بررسی عددی مکش و دمش همزمان بر روی ایرفویل ناکا 0012 انجام شده است. در گذشته اثر جت مکش و دمش به طور جداگانه بر روی این ایرفویل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که وقوع مکش در فاصله 10 درصد طول وتر و دمش در فاصله 80 درصد طول وتر از لبه‌ی ورودی؛ بیشترین افزیش ضریب لیفت را ایجاد می‌کند. در این پژوهش، طول ناحیه‌ی مکش و دمش یکسان و برابر 2.5 درصد طول وتر و همچنین، دامنه‌ی مکش و دمش از 1/0، 2/0، 3/0 و 5/0 مورد بررسی قرار گرفته شده است. جریان عبوری از ایرفویل تراکم‌ناپذیر، عدد رینولدز 500000 و سیّال مورد نظر نیز هوا می‌باشد. برای بررسی عددی از مدل توربولانسی SST و همچنین، برای جریان در نزدیکی دیواره از مدل دیواره قابل مقیاس استفاده شده است. با توجه به نتایج مکش و دمشِ همزمان در نواحی ذکرشده؛ موجب افزایش ضریب لیفت تا 1/2 در دامنه‌ی مکش 5/0 می‌شود. همچنین، زاویه‌ی حمله که در آن استال اتفاق می‌افتد به میزان قابل توجهی افزایش و در دامنه‌ی 5/0 به 26 درجه می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. Braslow, A. L., “A history of suction-type laminar flow control on flight research,” Nasa head quarters, 1999.##
 2. Wu, J. Z., Lu, X. Y., Andrew, D., Fan, G. and Wu, J. M., “Post stall flow control on an airfoil by local unsteady forcing,” Journal of fluids mechanics, Vol. 371, pp. 21-58, 1998.##
 3. Catalin Nae, “Synthetic jets influence on NACA0012 airfoil at high angle of attack,” AIAA , 23rd Atmospheric Flight Mechanics Conference, 1998.##
 4. Hassan, A., and Janakiram, R. D., “Effect of zero-mass synthetic jets on the aerodynamics of the NACA0012 airfoil,” Journal of the American helicopter society, Vol. 43, No.4, 1998.##
 5. Luo, D. H., Sun, X. J., Huang, D. G., and Wu, G. Q., “Flow control effectiveness of synthetic jet on a stalled airfoil,” Journal of Mechanical Engineering Science, No. 25, 2011.##
 6. Ravidran, S. S., “Active control of flow separation over an airfoil,” report of Langley research center, 1999.##
 7. Huang, L., Huang, P. G., and Lebeau, R. P., “Numerical study of blowing and suction control mechanism on NACA0012 Airfoil,” Journal of aircraft, Vol. 41 , 2004.##
 8. Beliganur, N. K., and Raymond, P., “Application of evolutionary algorithm to flow control optimization,” report of university of Kentucky, 2008.##
 9. Piperas, A. T., “Investigation of boundary layer suction on a wind turbine airfoil using CFD,” Technical University of Denmark, Master thesis, 2010.##
 10. Genc, M. S., Keynak, U., and Yapici, H., “Performance of transition model for predicting low Re airfoil flows with/without single blowing an suction,” European Journal of mechanics B/fluids, Vol. 30, pp. 218-235, 2011.##
 11. Yousefi, K., Saleh, S. R., and Zandi, P., “Numerical investigation of suction jet on aerodynamics characteristics of NACA0012 airfoil,” International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 1, 2013.##
 12. Menter, F. R., Kuntz, M. and Langtry, R., “Ten years of industrial experience with the SST turbulence model,” 4th international symposium of turbulence, heat and mass transfer, Turkey, 2003.##
 13. Voigt, L. K., Sorenes, J. N., Pedersen, J. M., and Crons, M., “Review of four turbulence models topology,” presented at 8th international IBPSA conference, Netherlands, 2003.##
 14. Critzos, C. C., Heyson, H. H., and Boswinkle, W., “Aerodynamics characteristics of NACA0012 airfoil at angle of attacks from 0 to 180, Langley aeronautical laboratory, Washington, NACA Technical note 3361, 1955.##
 15. Jacobs, E. and sherman, A., “Airfoil section characteristic as affected by variations of the Reynolds number, NACA report 586, 231, 1937.##