دوره و شماره: دوره 18، شماره 54، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-66 
3. تأثیر مشخصه‌های سینماتیکی در برخورد ورق الاستیک با آب

صفحه 26-35

هاشم مرادی؛ احمد رهبر رنجی؛ حسن حدادپور


5. مدل‌سازی عددی شناور پروازی همراه با اینترسپتور

صفحه 44-59

آرمان زارع؛ جلیل فریدونی؛ مهدی خراسانچی


6. ارزیابی نتایج مدل کشندی TMD در خلیج فارس

صفحه 60-66

محمود رضا عباسی کاریزبالا