دوره و شماره: دوره 17، شماره 53، پاییز و زمستان 1397 (879) 
3. جزر و مد و جریانات جزر و مدی خلیج‌فارس

صفحه 26-31

محمود رضا عباسی کاریزبالا؛ سید رضا شاه حسینی